تصفیه فاضلاب کارخانجات کاغذ سازی

تصفیه فاضلاب کارخانجات کاغذ سازی

یکی از صنایعی که به میزان قابل توجهی فاضلاب تولید می کند کارخانجات کاغذ سازی است. پساب این صنایع دارای COD و سمیت بالایی می باشند و تخلیه آنها، مقادیر زیادی آلاینده های مضر وارد محیط زیست می نماید.

 

 

این پساب ها به علت دارا بودن ترکیبات مختلف استخراجی از درختان مانند لیگنین، رزین و سایر آلاینده های پلیمری، علاوه بر رنگ بسیار شدید، روی زندگی موجودات آبزی نیز به شدت تأثیر گذار است و تبعات زیست محیطی سنگینی در پی دارد. تخلیه این فاضلاب رنگی به محیط زیست مانع فعالیت فتوسنتزی گیاهان و با کاهش نفوذ نور خورشید به آب و کاهش میزان انحلال اکسیژن، جدا از تأثیر مستقیم سمیت مزمن و حاد آنها روی آبزیان می شود . این مسایل ضرورت تصفیه پساب ها پیش از تخلیه به رودخانه یا محیط زیست را معین می کند .
شاید تصورش هم دشوار باشد که تولید کاغذ به عنوان یکی از کالاهای مورد نیاز جامعه به جز مرگ هزاران درخت مضرات زیست محیطی دیگری هم داشته باشد. اما حقیقت این است که مرگ درختان تنها مشکل صنایع کاغذ سازی نیست و آب بسیار زیادی در این صنعت تبدیل به فاضلاب به همراه آلودگی شدید می شود.
صنعت خمیر و کاغذ در میان مهمترین آلوده کننده های صنعتی مسیرهای آبی قرار دارد و بنابراین یکی از صنایع نگران کننده می باشد. این صنعت پساب سیاه/قهوه ای با کمیت زیاد که از بخش خمیر سازی و رنگبری به دست می آید، را تولید می کند. تصفیه های مختلف فیزیکی و شیمیایی در صنعت خمیر وکاغذ در حال حاضر استفاده می شود یا پیشنهاد داده شده است اما اغلب کامل انجام نمی شود زیرا هزینه های زیادی را شامل می شوند. بنابراین رنگ زدایی پساب کارخانجات خمیر و کاغذ همراه با کاهش در آلوده کننده ها با مطرح کردن پر خطر بودن آنها برای سلامتی انسان و محیط زیست قابل توجه و مهم می باشد.
بیش از۲۵۰ماده شیمیایی درپسابهایی که طی مراحل مختلف کاغذسازی تولید می شوند، شناسایی شده است . آلاینده های معمول و برخی ترکیبات شیمیایی پساب کاغذ سازی شامل اسیدهای رزین, فنلها, دی اکسینها و فورانها, موادآلی و معدنی، فلزات سنگین, سیانیدها, سولفیدها و دیگر مواد محلول هستند.مهم ترین منابع آلودگی در بین مراحل مختلف کاغذ سازی, خمیرسازی, شستشوی خمیر, غربال کردن, سفیدکردن و ساخت کاغذ تولید می شود که در این میان بیشترین حجم آلاینده ها در مرحله خمیرسازی ایجاد می شود و ترکیبات کلریدی و دیگر ترکیبات آلی سمی شامل مشتقات لیگنین از آن جمله است.
تا کنون روشهای مختلفی برای تصفیه پساب صنایع خمیر و کاغذ پیشنهاد گردیده که برخی از آنها در مقیاس صنعتی و برخی هنوز در مقیاس آزمایشگاهی است که به طور کلی در چهار طبقه کلی زیر قرار می گیرند .
۱- روش فیزیکی شیمیایی
۲- تصفیه بیولوژیکی
۳- تصفیه قارچی
۴- فرایندهای تصفیه ای توام
برای طی فرایند تصفیه فاضلاب ناشی از کارخانه کاغذ سازی مراحل آشغالگیر مکانیکی، خنثی سازی، تصفیه بیولوژیکی (هوازی و بی هوازی)،انعقاد و لخته سازی و فیلتراسیون می بایست طی شود.
شدت آلودگی ها و اهمیت حفظ اکوسیستم طبیعی، لزوم بررسی جدی تر در مورد تصفیه پساب های کاغذسازی را روشن می کند.

Leave a comment

Your email address will not be published.

1 × 2 =

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

'Web Designed By | Parse-Design 02165612583'