خصوصیات سیستم تصفیه پیشرفته bnr

خصوصیات سیستم تصفیه پیشرفته bnr

سیستم تصفیه bnr یک سیستم تصفیه پیشرفته است که برای حذف پیشرفته نیتروژن و فسفر بکار می رود. فسفر–نیتروژن–کربن–سه عنصری هستند که واکنش دهنده های وابسته به کیفیت و شرایط هستند. فاضلاب انسانی و زباله های صنعتی که منابع قابل توجهی از مواد غذایی به ویژه ترکیبات فسفره دارند و در آب حل شده و عامل محدود کننده می شوند.
۷۰% ترکیبات فسفره در فاضلابها در اثر استفاده از شوینده های خانگی است که بایستی از ترکیبات شوینده حذف گردند. این ترکیبات وقتی که در آب وارد می شوند به رشد جلبکها کمک نموده و باعث بهم خوردن تعادل اکوسیستمها می شوند.
مواد مغذی که اغلب از کودها به دست می آیند، باعث آلوده کردن دریاچه، تالاب و مخازن آب می گردند. نیتروژن و فسفر باعث رشد جلبک ها می شوند و آب را به رنگ سبز درمی آورند در نتیجه پیری زودرس دریاچه ها و رودخانه ها در اثر رشد بی رویه گیاهان آبزی بوجود می آید. باکتری ها اغلب از فاضلاب ها در آب ها می ریزند و می توانند آب را آلوده کنند.

گیاهان آبزی از قبیل جلبک ها، برای رشد به مواد مغذی (nutrient)، از قبیل فسفر و نیتروژن نیاز دارند. در صورتی که این عناصر به میزان زیادی در دسترس گیاهان آبزی قرار گیرد، رشد آنها به صورت قابل توجهی افزایش می یابد به طوریکه در مدت زمان کوتاهی سطح دریاچه یا رودخانه کاملا از گیاه پوشیده خواهد شد.

RRR

در صورتیکه این اتفاق رخ دهد، اکسیژن محلول منبع آبی در مدت کوتاهی توسط گیاهان مصرف شده و به دلیل پوشیده شدن سطح منبع، اکسیژن دیگری وارد محیط آبی نخواهد شد و لذا منبع آبی حالت مردابی به خود خواهد گرفت. تصفیه چنین آبهایی به دلیل وجود مواد آلی بسیار حاصل از زوال گیاهان، علاوه بر مصرف بالای گندزداها و افزایش هزینه، خطر تولید مواد سرطان زای نیتروزامین را در پی دارد. برای جلوگیری از وقوع چنین پدیده هایی، سازمانهای زیست محیطی مسئول، اغلب میزان نیتروژن و فسفر خروجی از واحد های تصفیه فاضلاب را محدود می کنند.
به دلیل اینکه فرایندهای تصفیه معمول، اغلب برای رسیدن به استانداردهای تصفیه ثانویه فاضلاب طراحی می شوند، لذا این روشها معمولاً قادر به حذف نیتروژن کل(TN) و فسفر کل(TP) در حد مجاز برای تخلیه به آبهای پذیرنده نیستند. در چنین مواردی لازم است از سیستم های(BNR(biological nutrient removal استفاده گردد. این سیستم ها نیتروژن و فسفر را از طریق بکارگیری میکروارگانیسم ها در شرایط زیستی متفاوت حذف می کنند.
در حال چند نوع فرایند BNR موجود می باشد. برخی از این سیستم ها فقط جهت حذف TN، برخی فقط جهت حذف TP، و برخی نیز جهت حذف هر دو طراحی می شوند. فرایند مورد نظر، بسته به کیفیت مورد نظر پساب خروجی، تجربه اپراتور، کیفیت فاضلاب ورودی و فرایندهای تصفیه موجود (در صورتیکه ارتقاء عملکرد تصفیه خانه مد نظر باشد)، انتخاب می شود.اشکال مختلف فرایندهای BNR بر اساس توالی شرایط زیستی(هوازی، بی هوازی، انوکسیک) و زمان تغییر می کنند.
این سیستم ها اغلب برای تصفیه پیشرفته فاضلاب و حذف نیتروژن و فسفر طراحی شده اند، لذا در مواردی که به دلیل بالا بودن نیتروژن و فسفر در پساب خروجی تصفیه خانه احتمال آلودگی در پایین دست وجود داشته باشد، بهتر است این واحد ها نیز به واحدهای فرایندی افزوده شود.از جمله این موارد می توان به فاضلاب کارخانه های تولید کودهای شیمیایی یا مواد شوینده و موارد مشابه اشاره نمود. همچنین در مواردی که منبع آب پذیرنده از قبل دچار پدیده تغذیه گرایی بوده و یا در شرف وقوع این پدیده باشد، بایستی از سیستم های مذکور برای رسیدن به استانداردهای خروجی مد نظر استفاده کرد.

Leave a comment

Your email address will not be published.

3 + بیست =

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

'Web Designed By | Parse-Design 02165612583'