فیلتر های پست کربن (مرحله ۵)

فیلتر های پست کربن (مرحله ۵)

فیلتر های پست کربن به شکل کپسولی پر شده از دانه های کربن فعال دانه ایی ( گرانول- زغال اکتیو) بوده و در دستگاه هایی با فرآیند اسمز معکوس به عنوان فیلتر مرحله ۵ و بعد از مخزن ذخیره مورد استفاده قرار میگیرد این فیلتر تاثیرات ناشی از ماندگاری آب در داخل مخزن را از بین برده و هم چنین باعث شفافیت و از بین رفتن رنگ بو و طعم نامطبوع آب میشود زمان تعویض آن به مدت زمان سپری شده از بکارگیری و میزان مصرف آب بستگی دارد. این کارتریج یک بار مصرف بوده و بعد از انسداد منافذ کربن فعال باید تعویض گردد و زمان آن براساس میزان مصرف آب به واحد گالن روی فیلتر درج شده است به طور معمول عمر آن را در حالت مصرف عادی دوازده ماه در نظر میگیرند در یک ظرف این کارتریج یک فلش جهت دار قرار داردکه در هنگام نصب باید به این امر دقت گردد که جهت مسیر ورود و خروج آب در جهت فلش قرار گیرد این فیلتر به عنوان فیلتر مرحله پنجم نیز نامیده میشود.      

از بین بردن رسوبات

کاهش طعم و بوی آب و حذف کلر و سایر آلاینده های شیمیایی

کاربرد ها:

فرایند اسمز معکوس

یخچال و فریزها و یخ ساز ها

بستنی ساز ها

کاربرد صنعتی      

    

 

Leave a comment

Your email address will not be published.

2 + 20 =

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

'Web Designed By | Parse-Design 02165612583'