Blog

املاح آب آشامیدنی

املاح آب آشامیدنی

بطور طبیعی ، املاح متعددی در آب وجود دارند، ولی علاوه بر این املاح ، بعضی موادشیمیایی در خلال فرآیندتصفیه  به آب علاوه می‌گردند، از اینرو است که در پایان تصفیه و یا بطور کلی قبل از مصرف آبها، باید از نظر کیفی کنترل شوند.

عوامل مهم در خواص آب آشامیدنی

درجه حرارت: مناسب ترین درجه حرارت آب بین ۸ تا ۱۲ درجه سانتیگراداست.

رنگ : آب آشامیدنی باید بی رنگ باشد ودر ضخامت های زیاد رنگ آبی مایل به سبز روشن داشته باشد.

کدورت : کدورت آب اغلب بواسطه وجود مواد معلق در آن است.

بو : آب آشامیدنی باید بی بو باشد.

مزه : طعم آب آشامیدنی نباید بی مزه باشد. املاح مختلف مانند آهن ،منگنز،نمک،کربنات وانیدرید کربنیک در آبهای مختلف مزه های گوناگونی را به آب می دهند.

ویژگی های آب سالم در خواص آب آشامیدنی

عاری از عوامل زنده بیماری زا باشد.

عاری از مواد شیمیایی زیان آور باشد.

بدون رنگ و بو ،وطعم مطبوع داشته باشد.

قابل استفاده برای مصارف خانگی باشد.

آبی که یک یا دو مورد از ویژگی های فوق را نداشته باشد(بویژه مورد یک ودو )آن را آلوده وبرای شرب غیر قابل  مصرف می دانند.

تعریف آب آلوده

آبی که دارای عوامل بیماری زای عفونی یا انگلی، مواد شیمیایی سمی، ضایعات وفاضلاب خانگی وصنعتی باشد را آب آلوده می گویند.آلودگی آب از فعالیت های انسانی نشات می گیرد.منابع آلاینده آب عبارتند از:

گنداب که عوامل زنده بیماری زا ومواد آلی تجزیه پذیررادر بر دارد.

مواد زائدتجاری وصنعتی در بر دارنده عوامل سمی از نمک های فلزی یا مواد شیمیایی پیچیده مصنوعی

آلاینده های کشاورزی مانند کودها وآفت کش ها

آلاینده های فیزیکی مانند گرما ومواد پرتوزا

انواع آلودگی آب

آلودگی قابل انحطاط: که می توان آن را از بین برد ویا برای برخی فعالیت ها مصرف کرد.

آلودگی قابل انحطاط:

آلوده کننده قابل انحطاط تند مانند فاضلاب انسانی وزائدات حیوانی

آلوده کننده قابل انحطاط کند مانند بعضی مواد شیمیایی ورادیواکتیو

آلودگی غیر قابل انحطاط: که از راه طبیعی تجزیه نمی شوند مانند جیوه ، سرب،ترکیبات آلی هالوژنه وبعضی از پلاستیک ها

مواد آلوده کننده آب

مواد آلی :

سهم اصلی ناخالصی آب مربوط به وجود مواد آلی است. این مواد از راه مدفوع وسایر منابع مواد آلی در محیط حاصل می شوند. مواد آلی فاضلاب چه دراثر تصفیه طبیعی وچه در تصفیه خانه ها ،بر اثر فعالیت باکتری های هوازی با اکسیژن هوا ترکیب ودر نتیجه تجزیه می شوند وبه صورتی در می آیند که آن را حالت تثبیت شده می گویند.

Biochmical Oxygen Demand

مقدار اکسیژنی را که باکتری های موجود در آب برای تجزیه مواد آلی وبه منظور سوخت وساز خود احتیاج دارند، در اصطلاح ”نیاز زیست شیمیایی به اکسیژن“  (BOD) می نامند. بنابراین مقدار BOD نماینده مقدار مواد آلی موجود در فاضلاب است.

مواد آلوده کننده آلی – مواد مغذی

پسماند مواد آلی برای موجودات آبزی جنبه غذایی دارد.این مواد پس از ورود به آب تجزیه وفاسد می شوند وسبب نامطلوب شدن کیفیت آب میشوند.فسفات ها وترکیبات نیتروژن را می توان از جمله مهم ترین این مواد بحساب آورد. زیرا بیشتر از هر ماده دیگری به رشد خزه ها وجلبک ها ودر نتیجه نا مطلوب ساختن خصوصیات آب کمک می کنند .ودر نهایت باایجاد بو و رنگ نا مطبوع در آب ،حیات سایر جانداران آبزی را به خطر می اندازند.

مواد آلوده کننده آلی – روغن وگریس

ورود گریس وانواع روغن ها به هنگام کاربرد آنها در مصارف مختلف شخصی ،صنعتی وتجاری در منابع آب یکی از مزاحم ترین نوع آلودگی آب است. زیرا این مواد سطح آب را می پوشانند ومانع ورود هوا به عمق آبها می شوند ودر نتیجه عمل فتوسنتز گیاهان را مختل می کنند.

مواد آلوده کننده آب – باکتری های کلی فرم

این باکتری ها به تعداد بسیار زیاد در روده حیوانات خون گرم زندگی می کنند وهمواره به مقدار زیاد در مدفوع آنها وجود دارند. باکتری های کلی فرم معمولا بی آزارند ولی به علت زیادی تعداد آنها در مدفوع وانتشار آنها در محیط زیست آلودگی محسوب می شوند. کاهش باکتری ها در فاضلاب با تثبیت مواد آلی انجام می شود. به عبارت دیگر،اکسیداسیون مواد آلی فاضلاب خود سبب نابودی عده بیشماری از باکتری های بیماری زا می گردد. همچنین لازم است با افزودن ماده ضد عفونی کننده ای مانند کلر به فاضلاب آن رادر مراحل پایانی تصفیه از وجودباکتری های کلیفرم پاک کرد.

مواد آلوده کننده آب – مواد جامد معلق

کلیه مواد جامدی که به علت سبکی وزن وکوچکی اندازه ذرات، در فاضلاب معلق می مانند مواد جامد معلق نام دارند. سهمی از این مواد جامد موادآلی غیر محلول وبقیه مواد معدنی، مانند ذرات معلق رس وماسه است. این مواد جامد معلق در بستر منابع آب رسوب می کنند وپس از مدتی سبب پر شدن وانسداد آن می شوند.

مواد آلوده کننده آب – زباله ها وفاضلابهای صنعتی

ریختن زباله ها وسایر مواد زاید شهری وصنعتی بر سطح زمین،دفن آنها در خاک وهمچنین فاضلاب های صنعتی می تواند بطور مستقیم منابع آبهای زیر زمینی را آلوده کند.

مواد آلوده کننده آب – مواد شیمیایی مصرف شده در کشاورزی

استفاده روزافزون وبی رویه از مواد شیمیایی بصورت کود شیمیایی، علف کش وحشره کش، آنها را بصورت یکی از منابع مهم آلودگی آب در آورده است.

مواد آلوده کننده آب- مازاد مواد اتمی

استفاده روزافزون از مواد رادیواکتیو در راکتورهای اتمی ودر کارهای تحقیقاتی وکاربردهای پزشکی، صنعتی وکشاورزی،مشکل ورود مواد زاید رادیواکتیو در محیط زیست را روزبروز بیشتر می کند.

آلوده سازهای موجود در هوا

ذرات معلق آلوده ساز هوا یا بطور مستقیم برروی آبهای سطحی قرار می گیرند یا پس از جای گرفتن برروی خاک به وسیله بارش شسته می شوند ووارد منابع آب می گردند.

آلوده سازهای طبیعی

فرسایش خاک رابه عنوان مثال وموادی را که آب پس از فرسودن خاک با خود به همراه می آورد،می توان یک نوع عامل آلودگی طبیعی دانست. همچنین رشد انواع خزه ها وجلبک ها در آب خود یک نوع آلودگی است که منجر به تولید رنگ وطعم نامطبوع در آب می گردد.

گرما

آلودگی گرمایی ناشی از مراکز تولید نیرو وسایر موارد برای خنک کردن دستگاه های مولد انرژی و ورود آنها به آبها می تواند موجب نابودی موجودات آبزی ودر نتیجه سبب بوی نامطبوع وفقدان اکسیژن آزاددر آب شود.

انواع آلودگی آب – آلودگی فیزیکی

رنگ : آب خالص بی رنگ است. پس وجود رنگ در آب نشانه وجود نوعی ناخالصی در آن است .بعضی از املاح معدنی مانند ترکیبات آهن وکرم باعث رنگی شدن آب می شوند.

کدورت : کدورت آب عموما به علت وجود ذرات معلق بخصوص ذرات خاک رس است.

حرارت : بالا رفتن درجه گرمای آب یک نوع آلودگی فیزیکی محسوب می شود.

کف : فاضلاب های خانگی وصنعتی غالبا موادی مصنوعی بنام Detergents(پاک کننده) در بر دارند.وجود اینها برای زندگی آبزیان مانند ماهی ها خطرناک است.

مواد رادیواکتیو : این مواد در بافت های گیاهان وحیوانات آبزی تجمع پیدا کرده و وارد زنجیره غذایی می شود.

انواع آلودگی آب – آلودگی فیزیولوژیکی

آلوده سازهایی که بو وطعم آب را تغییر می دهند، آلوده سازهای فیزیولوژیکی نامیده می شوند.بو وطعم ناخوشایند آب علل مختلفی دارد که مهم ترین آنها عبارتند از:

موادآلی در حال تجزیه وفساد ( مثلا در باتلاق ها)

وجود خزه ها وسایر جانداران محتوی مواد بو دار

وجود ترکیبات آهن ومنگنز وسایر فلزات در آب

مواد موجود در فاضلاب های صنعتی

ترکیبات ضدعفونی کننده آب مانند کلر

وجود بعضی از گاز ها بطور موقت در آب مانند هیدروژن سولفید در آبهای معدنی گوگردی

انواع آلودگی آب – آلودگی زیستی

منظور از آلودگی زیستی وجود موجودات زنده آلوده ساز در آب است. این جانداران بیشتر ذره بینی اند. فاضلابهای خانگی به علت آلودگی به مدفوع انسانی که حاوی انواع باکتری ها ،ویروس هاو انگل هاست ،سبب اصلی آلودگی زیستی منابع آب می شود.

انواع آلودگی آب – آلودگی شیمیایی

آلودگی شیمیایی عبارت است از ورود ناخالصی های شیمیایی در آب به اندازه هایی که آب رااز نظر آشامیدن یا مصارف دیگر نامناسب کند. این نوع آلودگی معمولا از فاضلاب های صنعتی ،کشاورزی، تجاری یا سایر فعالیت های انسانی وارد آب می شود. آلودگی شیمیایی آب احتمالا خطرناک ترین و مهم ترین نوع آلودگی است. تصفیه این آب به آسانی امکان پذیر نمی باشد.

اثرات آلودگی آب بر انسان

مستقیم : تیفوئید، پارا تیفوئید،التور،انواع اسها ل های عفونی باسیلی وآمیبی،یرقان عفونی،فلج اطفال وسایر بیماری های ویروسی

غیر مستقیم : مالاریا،تب زرد وانواع آنسفالیت ها

آب در انتقال بعضی از بیماری ها نقش مستقیم وغیر مستقیم دارد : بیلارزیوزو پیوک

آب در انتقال بعضی از بیماری هانقش مساعد کننده شرایط انتقال را بر عهده دارد : اسکاریس وکرم قلابدار.

اشتراك گذاری نوشته

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *