شستشوی ممبران

شستشوی ممبران

مواد شوینده ممبران اسمز معکوس (CIP)

نام ماده

کاربرد

ویژگی‌ها

مشخصات فیزیکی

R11

شوینده اسیدی ممبران اسمزمعکوس

حذف نمک‌های، ترکیبات فلزی و اکسید فلزات

مقدار مصرف: به ازای هر ممبران ۸ اینچ، حدود ۴ تا ۵ کیلوگرم به صورت محلول %۱۰

رنگ: بی رنگ

دانسیته در دمای °C20: 13/1-08/1

pH محلول: ۵/۴-۳

R13

شوینده اسیدی ممبران اسمزمعکوس

حذف رسوبات معدنی، نمک‌های معدنی و اکسید فلزات مقدار مصرف: به ازای هر ممبران ۸ اینچ، حدود ۵/۱ تا ۳ کیلوگرم به صورت محلول %۵-۳

رنگ: بی رنگ

دانسیته در دمای °C20: 09/1-05/1

pH محلول: کمتر از ۲

R17

شوینده رسوب اکسید فلزات ممبران اسمزمعکوس

حذف اکسید و هیدروکسید فلزات (مانند آهن و منگنز) مقدار مصرف: به ازای هر ممبران ۸ اینچ، حدود ۴ تا ۵ کیلوگرم به صورت محلول %۱۰

رنگ: بی رنگ

دانسیته در دمای °C20: 09/1-06/1

pH محلول: ۶-۴

R19

شوینده اسیدی ممبران اسمزمعکوس

حذف رسوبات سیلیکا و رسوبات معدنی

مقدار مصرف: به ازای هر ممبران ۸ اینچ، حدود ۶ تا ۱۰ کیلوگرم به صورت محلول %۲۰

رنگ: بی رنگ (کمی کدر)

دانسیته در دمای °C20: 09/1-06/1

pH محلول: ۵-۳

R21

شوینده قلیایی ممبران اسمزمعکوس

حذف رسوبات سولفات، سیلیکا، فیلم‌های میکروبی و مواد آلی

مقدار مصرف: به ازای هر ممبران ۸ اینچ، حدود ۳ تا ۵ کیلوگرم به صورت محلول %۱۰

رنگ: بی رنگ

دانسیته در دمای °C20: 07/1-03/1

pH محلول: ۱۳-۱۱

R23

شوینده قلیایی ممبران اسمزمعکوس

دترجنت ممبران و از بین برنده کلوییدهای معدنی، سیلیکا، فیلم‌های میکروبی (Bio films) و مواد آلی مقدار مصرف: به ازای هر ممبران ۸ اینچ، حدود ۴۰۰ تا ۸۰۰ گرم به صورت محلول %۵/۲-۱

رنگ: بی رنگ (کمی کدر)

دانسیته در دمای °C20: 02/1-00/1

pH محلول: ۱۳-۱۱

R27

شوینده قلیایی ممبران اسمزمعکوس

حذف رسوبات سولفاته مانند سولفات کلسیم، سولفات باریم و سولفات استرونسیم

مقدار مصرف: به ازای هر ممبران ۸ اینچ حدود ۶ تا ۱۰ کیلوگرم به صورت محلول %۲۰

رنگ: بی رنگ (کمی کدر)

دانسیته در دمای °C20: 13/1-08/1

pH محلول: ۱۱-۵/۹

R25

محافظ ممبران در خاموشی بلند مدت

حفاظت از ممبران و جلوگیری از ایجاد آلودگی میکروبی و اکسیداسیون ممبران در خاموشی‌های بلند مدت به صورت محلول %۱۰-۷

رنگ: بی رنگ یا زرد کمرنگ

دانسیته در دمای °C20: 14/1-09/1

pH محلول: ۶-۴

Leave a comment

Your email address will not be published.

10 + سه =

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

'Web Designed By | Parse-Design 02165612583'